Aktualności

NOWE KURSY ZAWODOWE 2022
TERAPEUTA ŻYWIENIOWY, SPECJALISTA TERAPII ANTI-AGE, TOWAROZNAWSTWO ZIELARSKIE
KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE, KOD ZAWODU 323012
EDYCJA WIOSENNA 18-20 MARCA 2022 - 14 MAJA 2023

KURS ZAWODOWY ZIELARZ - FITOTERAPEUTA
WARSZAWA - 17.09.2021 - 05.11.2022 - 320 GODZIN !!!

V EDYCJA W WARSZAWIE!

ZIELARZ - FITOTERAPEUTA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323012 
320 godzin

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający kwalifikacje do wykonywania zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W ramach programu realizowane są zagadnienia uprawniające także do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią. Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Dla osób nie posiadających wykształćenia związanego z ziołami, mamy materiały przygotowawcze do kursu.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU – EDYCJA 2021/2022 - jesień:
Kurs jest realizowany w Warszawie, w wymiarze 320 godzin, podczas 15 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), w godzinach 9.00 – 20.00.

Terminy zjazdów edycji 2021/22:
od 17.09.2021 (pierwsze zajęcia organizacyjne i wykłady)  do 05.11.2022 (egzaminy końcowe), w comiesięcznych zjazdach sobota niedziela. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, zarówno w postaci elektronicznej, jak i materiałów drukowanych. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty ziołowe niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Ponadto, wszystkie wykonane preparaty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego łącznie z analizą przypadków. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin złożony z 3 części (egzamin opisowy, zielnik oraz rozpoznawanie surowców  zielarskich ze wskazaniem do ich zastosowania w analizie przypadków) oraz praca dyplomowa.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (złożonym z 3 części - egzamin opisowy, zielnik, rozpoznawanie surowców zielarskich oraz jego zastosowanie w analizie przypadku) oraz pracą dyplomową. Słuchacz uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz - Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Sugerowany wykaz przedmiotów:
- Farmakognozja
- Fitochemia roślin leczniczych i trujących
- Podstawy botaniki
- Farmakologia
- Towaroznawstwo zielarskie
- Materiałoznawstwo medyczne
- Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty
- Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
- Zasady składania mieszanek ziołowych 
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań
- Fitoterapia w jednostkach chorobowych, posologia:
    •  zioła w chorobach pasożytniczych,
    •  tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii,
    •  ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji,
    •  fitoterapia dla kobiet,
    •  ziołolecznictwo w geriatrii,
    •  fitoterapia w dermatologii
    •  fitoterapia pediatryczna
    •  fitoterapia w opiece paliatywnej
    •  Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca
    •  Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy)
- Fitoterapia dla pielęgniarek i położnych
- Zioła w kosmetyce i kosmetologii - warsztaty
- Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych
- Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich
- Apiterapia w praktyce - warsztaty
- Fitoterapia weterynaryjna 
- Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego
- Zioła bliskiego i dalekiego wschodu 
-  Egzotyczne rośliny lecznicze
- Mykologia i grzyby lecznicze - zarys
- Aromaterapia w praktyce
- Przegląd współczesnej fitoterapii Polski – od Biegańskiego do Różańskiego
- Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy
- Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii
- Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje
- Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety
- Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty
- Podstawy medycyny chińskiej
- Ziołowy receptariusz - apteczka ziołowa - warsztaty
- Dietetyka i fizjologia żywienia
- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi
- Przegląd terapii naturalnych – hirudoterapia, banki lekarskie
- Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria
- Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie
- Terapie biologiczne
- Medycyna leśna i hortiterapia
- Opieka zielarska w praktyce
- Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu Zielarz – Fitoterapeuta, kod 323012
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna u organizatora.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 35 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 4100 zł w przypadku wpłaty jednorazowej. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na  12 miesięcznych rat w wysokości 380 zł. Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz kserokopii dowodu osobistego, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty). - wymianione dokumenty wysyłamy na mail osoby zainteresowanej po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym z naszymi konsultantami.

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!


ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: biuro@instytutzielarstwa.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
 666 828 880.
Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do rozpoczęcia bieżącej edycji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.*** Ze względu na fakt, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie określiło przepisów prawnych dotyczących kompetencji zawodowych zielarza i fitoterapeuty, brak jest również ścisłego wykazu przedmiotów, liczby godzin, kadry oraz zakresu wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa zawodowego, prezentowany kurs opiera się o program zatwierdzony przez Dział Szkoleń Ministerstwa Zdrowia w zakresie kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zawartych w opisie kodu zawodu Zielarz Fitoterapeuta zgodnym z wytycznymi MPiPS
powrót